Tư duy phát triển

Khi nhà tâm lý học Carol Dweck bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của mình, cô rất thích thú với việc tại sao một số …