Tư duy phát triển

Carol Dweck, qua nghiên cứu kéo dài hơn 30 năm, đã phát hiện ra tầm quan trọng của tư duy phát triển trong việc vượt …